Wet weather flow

Wet weather flow คือ การไหลในฤดูฝน  มีอัตราการไหลสูงกว่าการไหลในฤดูแล้ง (dry weather flow) เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบและปริมาณน้ำที่ซึมผ่านเข้าสู่ระบบระบายน้ำทิ้ง

 

อัตราการไหลของน้ำทิ้งที่ไหลในช่วงฤดูแล้งรวมกับปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำทิ้งรวม และอัตราการไหลของน้ำทิ้งที่ไหลในช่วงฤดูแล้งรวมกับปริมาณน้ำที่ซึมผ่าน/ไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำทิ้งที่แยกสำหรับน้ำทิ้งจากการอุปโภคโดยเฉพาะ ดังนั้นการไหลในฤดูฝนจึงมีอัตราการไหลสูงกว่าการไหลในฤดูแล้งเนื่องมาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบและปริมาณน้ำที่ซึมผ่านเข้าสู่ระบบระบายน้ำทิ้ง ระบบควรได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้สามารถลดปริมาณการไหลที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน เช่นการติดตั้งถังพักน้ำหรือการออกแบบท่อและรางระบายเป็นพิเศษ

 

อย่างไรก็ตาม หากการไหลในฤดูฝนมากเกินกว่าที่ระบบระบายน้ำทิ้งสามารถรองรับได้ จะทำให้เกิดการเอ่อล้นของนั้นเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดออกจากระบบระบายน้ำทิ้งสู่ภายนอกหรืออาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้

 

ภาพแสดงการไหลในฤดูแล้ง และการไหลในฤดูฝนในระบบระบายน้ำทิ้งรวม