Water hammer

Water hammer คือ ฆ้อนน้ำ  สามารถทำให้ท่อน้ำแตกหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้หากฆ้อนน้ำเกิดขึ้นอย่างรุนแรง

 

คลื่นแรงดันแกว่งตัวหรือ (oscillating pressure wave) ที่เกิดขึ้นในท่อน้ำซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ำอย่างกะทันหัน แรงดันกระชากจะทำให้น้ำไหลกระแทกกลับไปกลับมาภายในระบบท่อน้ำจนกระทั่งอ่อนแรงลงโดยระบบ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระบบท่อน้ำปิดโดยเป็นผลมาจากแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อความเร็วของของน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกิดมาจากการเปิด การปิด การเปลี่ยนความเร็วของเครื่องสูบน้ำอย่างกะทันหัน หรือการเปิดหรือปิดวาล์วน้ำอย่างรวดเร็ว

 

ความรุนแรงของปรากฏการณ์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงความเร็วของน้ำในระหว่างวัฎจักรสะท้อนกลับ คุณลักษณะของวัสดุท่อ (เช่น ความล้า) รวมทั้งคุณลักษณะของของเหลว หากค้อนน้ำ (Water hammer) สามารถทำให้ท่อน้ำแตกหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ในกรณีที่มีหากฆ้อนน้ำเกิดขึ้นรุนแรงพอ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นผลดีหากอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่อ เนื่องจากจะช่วย “เป่า-ชะล้าง”สิ่งอุดตันที่ติดอยู่ในท่อน้ำออกมาได้

 

ฆ้อนน้ำ (Water hammer) สามารถควบคุมได้โดยใช้ Regulating Valve โดยรวม ท่อยืน (เปิดปลายด้านบน)  surge chambers หรือวาล์วนิรภัย (relief valves) ในระบบ การจัดการเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงโดยรองรับแรงกระแทกและดูดซับแรงของน้ำที่ไหลกระแทกและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบ