Water-brine cooled oil cooler

Water-brine cooled oil cooler คือ เครื่องทำความเย็นน้ำมันโดยใช้น้ำเกลือ  เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการระบายพลังงานบางส่วนที่ป้อนเข้าเพื่ออัดสารทำความเย็นให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นจากแรงดันด้านดูดไปยังแรงดันขาออก รวมทั้งแรงเสียดทานเชิงกล

 

เหมือนกับเครื่องยนต์สันดาปทั่วไป คอมเพรสเซอร์สำหรับสารทำความเย็นจะต้องมีการหล่อเย็น โดยเครื่องทำความเย็นน้ำมันโดยใช้น้ำเกลือ (Water-brine cooled oil cooler)คืออุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการระบายพลังงานบางส่วนที่ป้อนเข้าเพื่ออัดสารทำความเย็นให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นจากแรงดันด้านดูดไปยังแรงดันขาออก รวมทั้งแรงเสียดทานเชิงกล เครื่องทำความเย็นนี้โดยปกติจะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ plate (plate heat exchanger) หรือแบบ shell and tube (shell and tube type)

 

คอมเพรสเซอร์สามกลุ่ม

คอมเพรสเซอร์สำหรับสารทำความเย็นมีด้วยกันหลายชนิด โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม คือ:

  • คอมเพรสเซอร์แบบปิด (Hermetic compressor)– สำหรับการใช้งานในครัวเรือน
  • คอมเพรสเซอร์แบบกึ่งปิด (Semi hermetic compressor) – สำหรับการใช้งานขนาดเล็ก ซูเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร ฯลฯ
  • คอมเพรสเซอร์แบบเปิด (Open compressor) – สำหรับอาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรมขนาดเบา อุตสาหกรรมหนัก

ในโรงทำความเย็นที่ใหญ่ขึ้นไปสำหรับอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม คอมเพรสเซอร์แบบเปิดต้องมีการหล่อเย็นจากภายนอก

 

น้ำร้อน

เครื่องทำความเย็นน้ำมันโดยใช้น้ำเกลือ (Water-brine cooled oil cooler)สามารถติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยระบายความร้อน และหากมีความต้องการใช้น้ำร้อนก็จะเป็นการประหยัดพลังงานในการใช้วงจรทำความเย็นน้ำมันมาทำความร้อนให้กับน้ำได้ถึงอุณหภูมิ 40 – 45 องศาเซลเซียส