Variable frequency drive

Variable frequency drive คือ ชุดขับแบบปรับความถี่ได้ ถูกใช้สำหรับปรับอัตราการไหลหรือแรงดันให้ได้ตามที่ต้องการจริง โดยจะควบคุมความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ส่งให้กับปั๊มหรือพัดลม การใช้ VFD ทำให้ประหยัดพลังงานลงได้อย่างมาก

 

ชุดขับแบบปรับความถี่ได้ (Variable frequency drive) เป็นระบบสำหรับควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยจะควบคุมความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ส่งให้กับมอเตอร์ ชุดขับแบบปรับความถี่ได้เป็นชุดขับแบบปรับความเร็วได้ประเภทหนึ่ง ชุดขับแบบปรับความถี่ได้นี้ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ คือ adjustable-frequency drives (AFD),ชุดขับแบบปรับความเร็วได้ (variable-speed drives, VSD), ชุดขับ AC drives, หรือชุดขับ inverter drives  

 

การควบคุมความถี่โดยอัตโนมัติประกอบไปด้วยวงจรไฟฟ้าปฐมภูมิที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง จากนั้นจึงเปลี่ยนกลับไปเป็นกระแสสลับอีกครั้งที่ความถี่ที่ต้องการ พลังงานที่สูญเสียไปภายในระบบควบคุมความถี่โดยอัตโนมัตินี้อยู่ที่ประมาณ 3.5%  ชุดขับแบบปรับความถี่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือกล คอมเพรสเซอร์ และในระบบระบายอากาศสำหรับอาคารขนาดใหญ่ มอเตอร์แบบปรับความถี่ได้ (variable-frequency motor) สำหรับพัดลมสามารถประหยัดพลังงานโดยปรับให้ปริมาตรของอากาศที่ถูกพัดตรงตามความต้องการในระบบ

 

เหตุผลในการใช้งานระบบควบคุมความถี่โดยอัตโนมัติอาจจะเป็นความต้องการตามฟังก์ชันการใช้งานหรือเพื่อการประหยัดพลังงาน ตัวอย่างเช่นการควบคุมความถี่โดยอัตโนมัติถูกใช้งานในเครื่องสูบน้ำซึ่งมีอัตราการไหลที่ต้องตรงกับปริมาตรหรือแรงดัน เครื่องสูบน้ำจะปรับรอบการหมุนไปที่ค่าที่ตั้งไว้ผ่านวงจรควบคุม (regulating loop) การปรับอัตราการไหลหรือแรงดันให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงนี้ช่วยลดการใช้พลังงานลง