U-value

U-value คือ ค่ายู (U-value) บอกถึงความร้อนที่สูญเสียต่อตารางเมตรที่สัมพันธ์กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอก

 

ค่ายู (U-value) หรือค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อน (transmission coefficient) [W/m2K] ใช้ในการคำนวณพลังงานความร้อน โดยจะใช้เมื่อคำนวณความร้อนสูญเสียหรือความร้อนที่ได้รับภายในอาคารและการติดตั้งทางเทคนิค รวมถึงการคำนวณจุดน้ำค้าง (dew point) ในสิ่งปลูกสร้าง

 

ความร้อนสูญเสียต่อพื้นที่

ค่ายู (U-value) ของส่วนต่างๆ ของอาคาร ฉนวน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ คือความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของฟลักซ์ความร้อน (heat

 

flux density) และค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น ค่ายู (U-value) จึงบอกถึงความร้อนที่สูญเสียต่อพื้นที่โดยสัมพันธ์กับความแตกต่างของอุณหภูมิของสิ่งปลูกสร้าง

 

ค่ายู (U-value) ที่ต่ำหมายถึงปริมาณการถ่ายเทความร้อนผ่านสิ่งปลูกสร้างน้อย