Two-pipe system

Two-pipe system คือ ระบบท่อน้ำ แบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ เป็น ระบบท่อน้ำเดี่ยว (One-pipe system) และท่อน้ำคู่ (Two-pipe system) ประเภทของระบบที่ติดตั้งไปนั้นจะมีผลต่อการวัดหาขนาดของแผงระบายความร้อนและการเดินท่อ ลักษณะโดยทั่วไปของระบบท่อน้ำคู่ คือ จะต้องมีการออกแบบขนาดของแผงระบายความร้อนให้รองรับอุณหภูมิที่ไหลออกและค่าความต่างของอุณหภูมิในปริมาณที่เท่ากัน

 

ระบบท่อน้ำคู่ที่มีการไหลย้อนกลับโดยตรง (Two-pipe system with direct return)

ในระบบท่อน้ำคู่ที่มีการไหลย้อนกลับโดยตรง ความยาวท่อทั้งหมดจากปั๊มและจากแผงระบายความร้อนแต่ละตัวจะมีระยะสั้นกว่าสำหรับแผงระบายความร้อนที่อยู่ใกล้ปั๊มและยาวกกว่าสำหรับแผงระบายความร้อนที่อยู่ไกลออกไป ด้วยเหตุผลนี้ ค่าความต่างแรงดันจะมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตรงแผงระบายความร้อนที่ใกล้ที่สุดซึ่งจะมากกว่าแผงระบายความร้อนที่อยู่ไกลมากที่สุด จะต้องมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวเมื่อมีการออกแบบระบบ ข้อดีของระบบไหลย้อนกลับโดยตรง คือ เส้นทางของท่อจะค่อนข้างอยู่ในแนวตรงเมื่อเทียบกับระบบไหลย้อนกลับในทิศทางตรงกันข้าม

 

ระบบท่อน้ำคู่ที่มีการไหลย้อนกลับในทิศทางตรงกันข้าม (ระบบทิคเคิลมานน์) (Two-pipe system with reverse return (Tichelmann system)

 

ในระบบท่อน้ำคู่ที่มีการไหลย้อนกลับในทิศทางตรงกันข้าม ความยาวท่อทั้งหมดจากปั๊มและจากแผงระบายความร้อนแต่ละตัวจะเท่ากันสำหรับแผงระบายความร้อนทั้งหมดในชั้นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้สะดวกแก่การลำเลียงน้ำ

 

ระบบท่อน้ำคู่ที่มีการเดินท่อด้านบน (Two–pipe system with overhead piping)

ท่อลำเลียงน้ำจะมีการติดตั้งอยู่ในเพดานที่ทำขึ้นมาไว้ชั่วคราว และช่องระบายอากาศจะถูกติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งตรงกลาง

 

ระบบชนิดนี้มีการใช้โดยทั่วไปในตึกขนาดใหญ่เพราะเป็นระบบที่จะทำให้สมดุลและควบคุมได้ค่อนข้างง่าย และยังง่ายต่อการขยายระบบ

 

ระบบท่อน้ำคู่ที่มีการเดินท่ออยู่ใต้พื้น (Two-pipe system with underfloor piping)

 

ระบบนี้มีการใช้กันโดยทั่วไปในบ้านและตึกที่ไม่สามารถเดินท่อเข้าไปในช่องว่างที่มีในเพดานได้ จะมีการเดินท่อลำเลียงน้ำอยู่ใต้พื้น

 

ในตึกที่มีหลายชั้น จะต้องมีการติดตะปูควงที่ช่องระบายอากาศเข้ากับแผงระบายความร้อนระบบท่อคู่ที่มีการเดินท่อด้านบน