Thermostat

Thermostat คือ เครื่องควบคุมความร้อน เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ควบคุมอุณหภูมิของระบบเพื่อที่ว่าอุณหภูมิของระบบจะถูกคงไว้มีค่าใกล้เคียงกับค่าของอุณหภูมิ ณ จุดที่กำหนดไว้

 

เครื่องควบคุมความร้อน (Thermostat) คือเครื่องมือสำหรับใช้ควบคุมอุณหภูมิของระบบเพื่อที่ว่าอุณหภูมิของระบบจะถูกคงไว้มีค่าใกล้เคียงกับค่าของอุณหภูมิ ณ จุดที่กำหนดไว้ เครื่องควบคุมความร้อนจะทำการควบคุมกระแสความร้อนที่ไหล (ส่วนมากเป็นกระแสน้ำ) เข้าสู่หรือออกจากระบบ  นั่นคือ เครื่องควบคุมความร้อนจะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นที่ต้องการรักษาไว้อย่างถูกต้อง

 

เครื่องควบคุมความร้อนสามารถติดตั้งได้หลายแบบและใช้กับเครื่องดักจับ (sensor) ได้หลายประเภทเพื่อวัดถึงค่าของอุณหภูมิ

 

ประเภททั่วไปของเครื่องดักจับอุณหภูมิจะรวมถึง

•แบบ Gas filled sealed bellows

•แบบ Bi-metal mechanical sensors

•แบบ Expanding wax pellets

•แบบใช้ไฟฟ้า (Electronic sensors)