Temperature transmitter

Temperature transmitter คือ ตัวส่งสัญญาณอุณหภูมิช ใช้สำหรับส่งค่าอุณหภูมิที่วัดได้ในรูปแบบสัญญาณอนาล็อกไปยังเครื่องรับ

 

ตัวส่งสัญญาณอุณหภูมิ (Temperature transmitter) ใช้สำหรับส่งค่าอุณหภูมิที่วัดได้ในรูปแบบสัญญาณอนาล็อก 0/4-20 mA (analogue 0/4-20 mA signal) ไปยังเครื่องรับ เครื่องรับสัญญาณโดยทั่วไปแล้วคือ electronic regulator หรือ PLC (Programmable Logic Controller)

 

PLC

PLC คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่โดยปกติไม่สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าได้โดยตรงจากตัววัด (sensor) ตัวส่งสัญญาณอุณหภูมิ (Temperature transmitter) จะถูกติดตั้งไว้กับตัวต้านทาน (resistor) ที่มีความต้านทาน PT resistance หรือ NTC resistance

 

PT และ NTC

PT และ NTC เป็นตัวย่อของอุณหภูมิเชิงบวกและอุณหภูมิเชิงลบและบ่งบอกว่าค่าความต้านทานของตัวต้านทานจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น หากตัววัดความต้านทาน (resistance sensor) ถูกเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องรับสัญญาณ ค่าความต้านทานในสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อจะถูกวัดด้วยเช่นกันทำให้ค่าที่อ่านผิด ค่าที่ผิดไปขึ้นอยู่กับความยาวของสายไฟและอุณหภูมิบรรยากาศ

 

การใช้งาน

ตัวส่งสัญญาณอุณหภูมิ (temperature transmitter) ถูกนำมาใช้งานเพื่อป้องกันการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าหรือเมื่อ regulator หรือ PLC ไม่สามารถวัดสัญญาณได้โดยตรงจากตัววัดความต้านทาน (resistance sensor)