Temperature sensor

Temperature sensor คือ ตัววัดอุณหภูมิ  ถูกใช้ในการติดตั้งในอาคารในระบบระบายอากาศ ทำความร้อน ปรับอากาศ และอื่นๆ

 

ตัววัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) ถูกใช้ในการติดตั้งในอาคารในระบบระบายอากาศ ทำความร้อน ปรับอากาศ และอื่นๆ โดยตัววัดอุณหภูมิจะวัดอุณหภูมิของตัวกลางที่ไหล (น้ำ อากาศ ฯลฯ) โดยอาจจะวัดโดยตรงผ่านกลุ่มตัววัด (sensor bush) หรือวัดทางอ้อมโดยติดอยู่กับท่อ

 

เชิงกลหรืออิเล็กทรอนิก

ตัววัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) มีทั้งแบบเชิงกลที่อยู่ในรูปแบบของเทอร์โมมิเตอร์ หรือแบบอิเล็กทรอนิก เทอร์โมมิเตอร์จะถูกใช้สำหรับการตรวจสอบเท่านั้น ขณะที่ตัววัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิก (electronic temperature sensor) จะใช้สำหรับการควบคุม โดยสัญญาณจะถูกแปลงแบบดิจิตอล เช่นในระบบจัดการอาคาร (building management system, BMS)