System characteristic

System characteristic คือ ลักษณะเฉพาะของระบบ  จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปริมาณการไหลและการสูญเสียแรงดันในระบบท่อน้ำที่กำหนด

 

ลักษณะเฉพาะของระบบ (System characteristic) จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปริมาณการไหล (volume flow-rate ) และการสูญเสียแรงดัน (pressure loss ) ในระบบท่อน้ำที่กำหนด

 

โดยปกตินั้น ลักษณะเฉพาะของระบบจะมีรูปร่างเป็นเส้นโค้งวงกลมรูปไข่ (parabola) ซึ่งหมายความว่า การสูญเสียแรงดันในระบบจะเป็นการเพิ่มขึ้นของฟังก์ชั่นกำลังสองของอัตราปริมาณการไหล

  H = K x Q2.

 

ในทางปฏิบัติ จะหมายความว่า เมื่ออัตราปริมาณการไหลถูกทำให้ลดลงครึ่งหนึ่งแล้วนั้น การสูญเสียแรงดันจะถูกทำให้ลดลงโดย 1/4

 

โดยที่ขนาดของ  K จะหมายถึงความต้านทานในระบบ ยิ่งความต้านทานสูงขึ้น เส้นโค้งวงกลมรูปไข่ยิ่งมีความชันมากขึ้น ลักษณะเฉพาะของระบบสามารถถูกกำหนดได้จากการคำนวณค่าการสูญเสียแรงดัน ในระบบที่ใช้กันอยู่ ลักษณะเฉพาะดังกล่าวสามารถถูกกำหนดได้โดยวิธีการวัด

 

ลักษณะเฉพาะของระบบจะถูกใช้ร่วมกันกับเส้นโค้งแสดงค่าประสิทธิผลของเครื่องสูบสำหรับการกำหนดขนาดและการเลือกใช้เครื่องสูบที่ถูกต้อง