Superheating

Superheating คือ สภาวะร้อนยวดยิ่ง เป็นศัพท์เทคนิคสำหรับสารทำความเย็นในสถานะก๊าซที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการระเหยสำหรับแรงดันนั้น

 

สภาวะร้อนยวดยิ่ง (Superheating) เป็นศัพท์เทคนิคสำหรับสารทำความเย็นในสถานะก๊าซที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการระเหยสำหรับแรงดันนั้นในโรงทำความเย็น คำว่าร้อนยวดยิ่ง (superheating) เป็นคำที่ใช้สำหรับเครื่องระเหย (evaporator) และท่อขาออกจากคอมเพรสเซอร์ (compressor)สารทำความเย็นทุกชนิดจะอยู่ในสถานะของเหลว มีการระเหยและเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ เช่น น้ำที่แรงดัน 1 บาร์จะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C ระเหยที่อุณหภูมิ 100°C และเป็นก๊าซ (ไอน้ำ) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°Cจุดเดือดของสารทำความเย็นขึ้นอยู่กับแรงดัน ที่แรงดันใดแรงดันหนึ่งจะมีจุดเดือดที่อุณหภูมิหนึ่ง ตัวอย่างเช่นแอมโมเนีย R717 ที่แรงดัน 2.9 บาร์มีจุดเดือดที่ -10°C แต่ที่แรงดัน 11.7 บาร์จะมีจุดเดือดที่ 30°C แอมโมเนียที่แรงดัน 11.7 บาร์และอุณหภูมิ 35°C เป็นแอมโมเนียร้อนยวดยิ่ง (superheating) ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดที่ 30°C อยู่ 5°C ในคอมเพรสเซอร์ (compressor) สารทำความเย็นถูกทำให้ร้อนยวดยิ่งด้วยการรับพลังงานใส่เข้าที่จำเป็นสำหรับการอัดสารทำความเย็นจากแรงดันขาเข้าจนได้แรงดันขาออกในเครื่องระเหย (evaporator) การระเหยของสารทำความเย็นที่อุณหภูมิใดๆ ทำให้สารทำความเย็นถูกทำให้ร้อนยวดยิ่งไปที่อุณหภูมิสูงเกือบจะเท่ากับอุณหภูมิสารที่ถูกทำความเย็น

 

การทำให้ร้อนยวดยิ่งในเครื่องระเหยในโรงทำความเย็นด้วยการขยายตัวโดยตรง (direct expansion) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีของเหลวเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ซึ่งจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหาย