Submerged installation

Submerged installation คือ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำจะมี 2 แบบ คือ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่ปกติแบบวางอิสระและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำกับ auto-coupling

 

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (submerged installation) จะอธิบายถึงอุปกรณ์ชุดเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในน้ำเสียในบ่อเปียก การติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่ปกติจะมี 2 แบบ คือ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่ปกติและวางอิสระการติดตั้งเครื่องสูบน้ำกับชุด auto-coupling

 

วิธีการติดตั้งแบบนี้ มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำจะถูกเย็นด้วยของเหลวที่อยู่ในบ่อ หลักการง่ายๆก็คือ เครื่องสูบน้ำไม่ควรที่จะทำงานหากระดับน้ำเสียมีปริมาณต่ำกว่ากึ่งกลางของส่วนที่เป็นมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ