Subcooling

Subcooling คือ สภาวะเย็นยิ่ง เป็นศัพท์เทคนิคสำหรับสารทำความเย็นในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิการระเหยสำหรับแรงดันนั้น

 

การระเหยและสถานะก๊าซ

คล้ายกันกับน้ำ ที่แรงดัน 1 บาร์น้ำจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C จะระเหยที่อุณหภูมิ 100°C และจะเป็นไอน้ำ (ก๊าซ) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C สารทำความเย็นทุกชนิดก็จะอยู่ในสถานะของเหลว มีการระเหยและเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซเช่นกัน

 

จุดเดือดของสารทำความเย็นขึ้นอยู่กับแรงดัน ที่แรงดันใดแรงดันหนึ่งจะมีจุดเดือดที่อุณหภูมิหนึ่ง ตัวอย่างเช่นแอมโมเนีย R717 ที่แรงดัน 2.9 บาร์มีจุดเดือดที่ -10°C แต่ที่แรงดัน 11.7 บาร์จะมีจุดเดือดที่ 30°C

 

ยกตัวอย่างถ้าแอมโมเนียมีอุณหภูมิ 25°C ที่แรงดัน 11.7 บาร์ แสดงว่ามันถูกทำให้เย็นยิ่งด้วยอุณหภูมิ 5°C ต่ำกว่าจุดเดือดที่ 30°C

 

ประโยชน์ของการทำให้เย็นยิ่ง (sub cooling)

ในโรงทำความเย็น การทำให้ของเหลวเย็นยิ่งเป็นประโยชน์ หากท่อส่งของเหลวสัมผัสกับความร้อนจะมีโอกาสที่ของเหลวจะเริ่มขยายตัวก่อนที่จะถึงวาล์วลดแรงดัน (thermal expansion valve) และจะกลายสภาพเป็นก๊าซ ทำให้เครื่องระเหย (evaporator) ทำงานไม่ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ของเหลวเย็นยิ่งจะสามารถดูดซับพลังงานและช่วยลดความเสี่ยงในการกลายเป็นก๊าซลงได้