Stop function

Stop function คือ ฟังก์ชั่นการหยุดทำงาน  ทำให้สามารถหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันตัวสุดท้ายที่ทำงาน หากไม่มีการใช้น้ำหรือมีการใช้น้ำในปริมาณที่น้อยมาก

 

ฟังก์ชั่นการหยุดทำงาน (Stop function)เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญมากที่สุดของการใช้งาน เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน  ฟังก์ชั่นนี้ทำให้สามารถหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันตัวสุดท้ายที่ทำงาน หากไม่มีการใช้น้ำหรือมีการใช้น้ำในปริมาณที่น้อยมาก ฟังก์ชั่นการหยุดการทำงานจะเริ่มทำงานเมื่อเครื่องสูบน้ำตัวสุดท้ายที่ทำงานอยู่เข้าสู่โหมด เปิดหรือปิด (on/off) เนื่องจากปริมาณการไหลของน้ำมีน้อย ดังแสดงในภาพ

 

หมายเหตุ : ชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำของกรุนด์ฟอสทุกชุดที่ประกอบและส่งออก จากโรงงาน นั้นจะมีฟังก์ชั่นดังกล่าวนี้เป็นฟังก์ชั่นมาตรฐาน

 

ชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันรุ่นHydro MPC และระบบควบคุม MPC ของกรุนด์ฟอส สำหรับการใช้งานเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ มีฟังก์ชั่นการหยุดการทำงานที่ล้ำสมัยติดตั้งมาด้วย ท่านสามารถเลือกโหมดการหยุดทำงานของเครื่องได้ 4 ปัจจัยดังนี้

  • โหมดประหยัดพลังงาน (ตั้งค่ามาจากโรงงาน)
  • ปริมาณน้ำไหลปานกลาง
  • ระดับความสะดวกสบายสูงสุด
  • การตั้งค่าตามต้องการ

 

ข้อดี :

  • ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า : เครื่องสูบน้ำจะหยุดทำงานเมื่อไม่มีความจำเป็น
  • ป้องกันการเกิดความร้อนจากของน้ำที่สูบ: ปราศจากการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรค
  • ป้องกันการเกิดความร้อนเกินขนาดของซีลเพลา : ทำให้ซีลมีอายุการใช้งานยาวนาน