Steam

Steam คือ ไอน้ำ จะถูกใช้ในการทำความร้อนแบบรวมศูนย์สำหรับระบบทำความร้อนในอาคารและกระบวนการทำความร้อนในภาคอุตสาหกรรม

 

ไอน้ำ (Steam) จะถูกใช้ในการทำความร้อนแบบรวมศูนย์สำหรับระบบทำความร้อนในอาคารและกระบวนการทำความร้อนในภาคอุตสาหกรรม

 

ข้อดีของการใช้ไอน้ำคือ ไอน้ำสามารถถ่ายโอนปริมาณพลังงานจำนวนมากได้ ในขณะที่พลังงานถูกปล่อยออกมาระหว่างขั้นตอนการส่งผ่านที่ใช้ ซึ่งหมายความว่าปริมาณพลังงานจำนวนมากต่อหน่วยปริมาตรสามารถจะถูกเคลื่อนย้ายได้เมื่อเปรียบเทียบกับสสารประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น น้ำที่มีค่าพลังงาน 125kJ/kg จะสามารถถูกเคลื่อนย้ายได้ด้วยความเย็นที่ 30K ในขณะที่ไอน้ำ 1 kg ที่อุณหภูมิ 100 °C จะมีพลังงานประมาณถึง 2250 kJ/kg

 

การใช้ไอน้ำสำหรับการกระจายความร้อนยังสามารถช่วยในการทำความเย็นจากการควบแน่นได้ ข้อเสียเปรียบของการใช้ไอน้ำสำหรับการกระจายความร้อน คือว่า เนื่องจากการที่อุณหภูมิสูง ปริมาณความร้อนจำนวนมากถูกกระจายสู่ท่อจ่ายน้ำอย่างสัมพันธ์กัน กระบวนการควบแน่นในท่อจ่ายน้ำบางครั้งจะยังคงไม่ถูกใช้ นอกจากนี้ จะต้องใช้ท่อจ่ายน้ำขนาดใหญ่กว่าเนื่องจากน้ำจะมีปริมาณมากกว่าเมื่ออยู่ในสถานะก๊าซเมื่อเปรียบเทียบกับของเหลว อย่างสุดท้าย สำหรับการบริโภคนั้นจำเป็นจะต้องใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนที่ซับซ้อนมากกว่าเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนพลังงานไอน้ำให้กลายเป็นสถานะของเหลว โดยรวมนั้น ข้อดีของการกระจายความร้อนแบบใช้ไอน้ำนั้นไม่เจาะจงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งและ ดังนั้นจึงถูกใช้เพียงในระบบเก่าที่เหลืออยู่เท่านั้น

 

ไอน้ำจะถูกใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้การทำความร้อนอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น กระบวนการฆ่าเชื้อโรค เมื่อมีการใช้ไอน้ำ ปริมาณพลังงานจำนวนมากจะถูกปล่อยออกมาระหว่างขั้นตอนการส่งผ่านซึ่งทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นมากภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยปกติทั่วไป บริษัทที่มีการกระจายความร้อนแบบใช้ไอน้ำนั้นจะผลิตเครื่องผลิตไอน้ำและเครื่องบอยเลอร์เป็นของตัวเอง