Sensible heat ratio

Sensible heat ratio คือ อัตราส่วนความร้อนที่รู้สึกได้ เป็นนิยามที่ใช้อธิบายอัตราส่วนของภาระความร้อนที่รู้สึกได้เทียบกับภาระความร้อนทั้งหมด

 

การคำนวณหาค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสจะมีสูตรดังต่อไปนี้

SHR = qs / qt

qs = ความร้อนที่รู้สึกได้ (kW)

 qt = ความร้อนทั้งหมด (kW)

 

ตัวอย่างเช่น ค่าของอัตราส่วนความร้อนที่รู้สึกได้ (SHR) ที่ 100 % จะหมายถึง Evaporator หรือ คอยล์เย็น (Evaporator) จะทำให้อากาศเย็นขึ้นเท่านั้น เรียกว่า ภาระที่รู้สึกได้เพียงอย่างเดียว (Purely Sensible Load) หรืออีกนัยหนึ่ง ค่าของอัตราส่วนความร้อนที่รู้สึกได้ (SHR) ที่ 80 % จะหมายถึง Evaporator หรือ คอยล์เย็น (Evaporator) มีภาระ 80 % ในการให้อากาศเย็นขึ้น (ภาระที่รู้สึกได้) ในขณะที่อีก 20 % จะทำหน้าที่ลดความชื้นในอากาศ (ภาระแฝง)