Sensible cooling load

Sensible cooling load คือ ภาระความเย็นที่รู้สึกได้  เป็นค่าปริมาณพลังงานที่ระบายออก ตัวอย่างเช่น อากาศภายในอาคารออกจากตัวอาคารเพื่อที่จะคงระดับของอุณหภูมิไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิภายนอกอาคาร ซึ่งภาระความเย็นนี้จะต้องนำมาพิจารณาเมื่อต้องการคำนวณหาความสามารถของระบบทำความเย็น

 

ภาระความเย็นที่รู้สึกได้(Sensible Cooling Load)คือ ค่าปริมาณพลังงานที่ระบายออก ตัวอย่างเช่น อากาศภายในอาคารออกจากตัวอาคารเพื่อที่จะคงระดับของอุณหภูมิไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิภายนอกอาคาร  ซึ่งภาระความเย็นนี้จะต้องนำมาพิจารณาเมื่อต้องการคำนวณหาความสามารถของระบบทำความเย็น

 

ภาระความเย็นที่รู้สึกได้(Sensible Cooling Load)นั้นเกี่ยวเนื่องกับอุณหภูมิของกระเปาะแห้ง(Dry Bulb Temperature)เช่น ระบบทำความเย็นจะต้องสามารถทำให้อากาศที่อยู่ภายในอาคารมีอุณหภูมิเย็นขึ้นตามที่ต้องการได้โดยต้องนำปัจจัยภายนอกเข้ามาพิจารณา

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศที่อยู่ภายในตัวอาคารเย็นขึ้นจะรวมถึง :

  • หน้าต่างกระจกและประตูที่กับแสงอาทิตย์ส่องผ่าน
  • ช่วงระยะเวลาในการรับแสงแดด
  • จำนวนคนที่อยู่ในตัวอาคาร
  • หลอดไฟที่แผ่ความร้อน
  • อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น คอมพิวเตอร์