Secondary refrigerant

Secondary refrigerant คือ น้ำยาในการหล่อเย็น (Coolant) สามารถแบ่งประเภทออกเป็นน้ำยาหล่อเย็นปฐมภูมิ (primary coolant) และน้ำยาหล่อเย็นทุติยภูมิ (Secondary coolant) โดยทั่วไปแล้วน้ำยาหล่อเย็นทุติยภูมินั้นจะเป็นพิษหากมีปริมาณน้อย ในกรณีที่มีปริมาณมากจะต้องมีการทำลายทิ้งอย่างเหมาะสม

 

น้ำยาในการหล่อเย็น (Coolant)สามารถแบ่งประเภทออกเป็นน้ำยาหล่อเย็นปฐมภูมิ (primary coolant) และน้ำยาหล่อเย็นทุติยภูมิ (Secondary coolant) โดยที่น้ำยาหล่อเย็นปฐมภูมินั้นจะถูกใช้ในระบบทำความเย็นเพื่อที่จะทำให้อุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็นทุติยภูมิเช่น Brine ลดต่ำลง สำหรับน้ำยาหล่อเย็นทุติยภูมินั้นจะไหลผ่านระบบทำความเย็นและถูกทำให้เย็นลงในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) น้ำยาหล่อเย็นสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้ ตัวอย่างเช่น การทำความเย็นให้กับลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง น้ำยาหล่อเย็นแบบทุติยภูมินั้นจะไม่เป็นพิษหากมีปริมาณน้อย ในกรณีที่มีปริมาณมากจะต้องมีการทำลายทิ้งอย่างเหมาะสม