Saturation

Saturation คือ จุดที่อากาศไม่สามารถจะดูดซับน้ำได้มากกว่านั้นแล้ว จุดอิ่มตัวนี้อาจเรียกว่าจุดน้ำค้าง (Dew Point) ก็ได้ และยังหมายถึงของเหลวที่อิ่มตัว ตัวอย่างเช่น น้ำ หรือ ไอน้ำอิ่มตัว ที่ประกอบด้วยปริมาณพลังงานความร้อนสูงสุดโดยปราศจากการต้มให้เดือดหรือการควบแน่น

 

จุดอิ่มตัว (Saturation) คือ จุดที่อากาศไม่สามารถจะดูดซับน้ำได้มากกว่านั้นแล้ว จุดอิ่มตัวนี้อาจเรียกว่าจุดน้ำค้าง (Dew Point) ก็ได้ และยังหมายถึงของเหลวที่อิ่มตัว ตัวอย่างเช่น น้ำ หรือ ไอน้ำอิ่มตัว ที่ประกอบด้วยปริมาณพลังงานความร้อนสูงสุดโดยปราศจากการต้มให้เดือดหรือการควบแน่น

 

แผนภาพ h,x ดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงอากาศชื้นที่ 1,013 มิลลิบาร์ ซึ่งสามารถใช้ในการกำหนดปริมาณของน้ำสัมบูรณ์ของอากาศชื้น (x), ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (%), อุณหภูมิ(oC), เอ็นทัลปี(Enthalpy : H)