Safety valve

Safety valve คือ วาล์วนิรภัย  จะถูกใช้เพื่อป้องกันการก่อตัวของแรงดันส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระบบปิด เนื่องจากของเหลวในระบบปิดจะมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนไป

 

วาล์วนิรภัย (Relief valves)จะถูกใช้เพื่อป้องกันการก่อตัวของแรงดันส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระบบปิด เนื่องจากของเหลวในระบบปิดจะมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนไป ในระบบทำความร้อนและทำความเย็น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของของเหลวจะถูกเก็บไว้ในถังรองรับการขยายตัวของน้ำ (expansion tank) ข้อต่ออ่อนที่อยู่ในรูปแบบของวาล์วนิรภัยจะถูกติดตั้งในระบบที่ป้องกันไม่ให้ระบบของถังรองรับการขยายตัวของน้ำไม่ทำงาน ซึ่งวาล์วนิรภัยจะต้องมีค่าของแรงดันที่ปล่อยออกมาตามที่กำหนดไว้แต่แรกเทียบเท่ากับค่าของแรงดันการทำงานที่จุดสูงสุดภายในระบบ รวมถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย ดังนั้น ในระบบทำความร้อนและทำความเย็น การระบายน้ำที่มาจากวาล์วนิรภัยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบถังรองรับการขยายตัวของน้ำไม่ทำงาน

 

นอกจากนี้ วาล์วนิรภัยยังถูกใช้ในกระบวนการผลิตน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ เมื่อน้ำร้อนถูกระบายจากถังเก็บน้ำร้อน อุณหภูมิของน้ำจะลดลง ในกรณีที่น้ำไม่ถูกระบาย อุณหภูมิในถังเก็บน้ำก็จะสูงขึ้นอีกครั้งอันเนื่องมาจากถูกทำให้ร้อน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการขยายตัวในระบบดังกล่าวนี้ เนื่องจากทางเข้าของถังเก็บน้ำร้อนจะถูกป้องกันการไหลย้อนกลับด้วยวาล์วกันการไหลย้อนกลับ (non-return valve) การเพิ่มขึ้นของแรงดันจะส่งผลต่อการระบายน้ำของวาล์วนิรภัย ดังนั้น การระบายน้ำที่มาจากวาล์วนิรภัยจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในกระบวนการผลิตน้ำร้อน

 

สำหรับวาล์วแยก (Isolating valves) นั้น ตำแหน่งของวาล์วแยกจะต้องถูกติดตั้งระหว่างตำแหน่งของเครื่องกำเนิดความร้อนในระบบกับตำแหน่งของวาล์วนิรภัย