Return temperature

Return temperature คือ อุณหภูมิย้อนกลับ เป็นคำนิยามที่ใช้อธิบายถึงอุณหภูมิน้ำที่ย้อนกลับในระบบทำความร้อน ซึ่งจะถูกใช้ทั้งในระบบทำความร้อนแบบสัมบูรณ์และแบบส่วนประกอบย่อย (sub-components and for a complete heating system)

 

อุณหภูมิย้อนกลับ (Return temperature) คือ คำนิยามที่ใช้อธิบายถึงอุณหภูมิน้ำที่ย้อนกลับในระบบทำความร้อน ซึ่งจะถูกใช้ทั้งในระบบทำความร้อนแบบสัมบูรณ์และแบบส่วนประกอบย่อย (sub-components and for a complete heating system) ในระบบทำความร้อนที่ถูกเชื่อมต่อกับระบบทำความร้อนแบบรวมศูนย์ (a district heating system) ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าสูงสุดของอุณหภูมิย้อนกลับมักจะถูกกำหนดโดยผู้ผลิตเครื่องทำความร้อนแบบรวมศูนย์

 

ตัวควบคุมอุณหภูมิความร้อนย้อนกลับอัตโนมัติ (thermostatic return temperature limiter) จะถูกใช้เพื่อควบคุมระบบการทำงาน เช่น การติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้น, ถังเก็บน้ำร้อน, และเครื่องนำพาความร้อน โดยเริ่มแรก น้ำจะต้องถูกทำให้เย็นลงจนถึงค่าของอุณหภูมิที่กำหนดไว้ก่อนที่วาล์วจะเปิดเพื่อให้ตัวกลางไหลผ่าน ในกรณีที่เครื่องควบคุมอุณหภูมิความร้อนย้อนกลับอัตโนมัติถูกใช้กับ ตัวอย่างเช่น การทำความร้อนใต้พื้น ตัวเครื่องดังกล่าวจะไม่ทำหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิห้องหรือความร้อนที่ปล่อยออกมา ซึ่งจะทำหน้าที่เพียงควบคุมอุณหภูมิความร้อนย้อนกลับเท่านั้น ดังนั้น จึงส่งผลทำให้อุณหภูมิห้องมีค่าสูงและใช้พลังงานปริมาณที่มากกว่าในการทำงาน