Retention time

Retention time คือ ระยะเวลาการพักน้ำ จะอธิบายถึงระยะเวลาที่ปริมาณของน้ำเสียได้ถูกเก็บไว้ภายในกระบวนการการสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ท่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

 

ระยะเวลาการพักน้ำ (Retention time) จะอธิบายถึงระยะเวลาที่ปริมาณของน้ำเสียได้ถูกเก็บไว้ภายในกระบวนการการสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ท่อน้ำ ถังเก็บน้ำ เป็นต้น ซึ่งระยะเวลาการพักน้ำจะสามารถถูกคำนวณโดยประเมินได้จากนำเอาปริมาณน้ำที่เก็บตั้งและทำการหารด้วยค่าของกระแสน้ำที่ระบายออกจากสถานที่กักเก็บน้ำ

 

ระยะเวลาการพักน้ำเสียเป็นเวลานานจะเหมือนกับระยะเวลาการพักน้ำเสียเป็นระยะสั้นคือ สามารถจะเป็นได้ทั้งดีในบางกรณีและไม่มีผลดีในบางครั้ง โดยที่ในช่วงของระยะเวลาการพักน้ำเป็นเวลานาน อนุภาคของแข็งที่อยู่ในน้ำเสียอาจจะมีเวลาในการตกตะกอนในกรณีที่กระแสน้ำหรือการไหลไม่แรงพอที่จะทำให้อนุภาคลอยตัว นอกจากนี้ ระยะเวลาการพักน้ำที่นานจะทำให้กระบวนการทางชีววิทยาและเคมีเกิดขึ้นได้ โดยกระบวนการเหล่านี้บางกระบวนการอาจจะมีประโยชน์ได้ (ตัวอย่างเช่น การออกซิเดชั่นของสารประกอบที่เป็นพิษ) ในขณะที่กระบวนการอื่นๆอาจจะไม่เป็นที่ต้องการให้เกิดขึ้น (ตัวอย่างเช่น การก่อตัวของก๊าซไฮโดรเจนในระบบระบายน้ำ) ในทางตรงข้าม ระยะเวลาการพักน้ำที่สั้นเกินไปอาจจะทำให้กระบวนการทางชีวภาพหรือเคมีอย่างที่ต้องการให้เกิดไม่มีระยะเวลาเพียงพอที่จะเกิดขึ้นได้ (ตัวอย่างเช่น การเน่าเปื่อยของสสารอินทรีย์) แต่ในบางครั้งอาจจะได้ผลเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

 

ในการออกแบบระบบระบายน้ำ ระยะเวลาพักน้ำในท่อน้ำควรจะถูกประเมินและผลลัพธ์ที่ตามมาจะต้องถูกคำนึงถึงในเรื่องนี้ด้วย