Refrigerant

Refrigerant คือ หน้าที่ของสารทำความเย็น  เป็นการถ่ายโอนพลังงานจากระดับหนึ่งและจ่ายไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่า ประเภทของสารทำความเย็นหลักๆจะมีมากมายแตกต่างกัน โดยแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวทางเทคนิค เช่น ความดัน (pressure), อุณหภูมิ (temperature), ความจุของความร้อน (heat content), ปริมาณจำเพาะ (specific volume), และเอ็นโทรปี (Entropy) สำหรับทุกความต้องการ

 

ประเภทของสารทำความเย็นหลักๆจะมีมากมายแตกต่างกัน โดยแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวทางเทคนิค เช่น ความดัน (pressure), อุณหภูมิ (temperature), ความจุของความร้อน (heat content), ปริมาณจำเพาะ (specific volume), และเอ็นโทรปี (Entropy)ตามแต่ความต้องการ

 

การเลือกใช้ประเภทของสารทำความเย็นนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ รวมถึงปีผลิต ซึ่งในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ การตระหนักถึงความกังวลทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สารทำความเย็นที่แตกต่างออกไป เป็นผลทำให้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Natural refrigerants) กลายเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น

 

หน้าที่ของสารทำความเย็น (Refrigerant) คือ ถ่ายโอนพลังงานจากระดับหนึ่งและจ่ายไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าวงรอบ กระบวนการทำงานของสารทำความเย็นแสดงให้เห็นดังในภาพ (h)LogP ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1 สารทำความเย็นถูกเก็บไว้ภายใต้ความดันที่อุณหภูมิห้องเป็นของเหลวให้เย็นตัว

2. สารทำความเย็นจะขยายตัวไปสู่ที่ที่มีความดันต่ำกว่า ณ จุดอิ่มตัว

3.ความร้อนจากตัวกลางหรือสารสิ่งของที่จะทำให้เย็นนั้น จะทำให้สารทำความเย็นเดือดเมื่อมีที่ความดันต่ำอยู่ในเครื่องระเหยหรือคอยล์เย็น(Evaporator)

4. เมื่อสารทำความเย็นถูกทำให้ระเหยจนแห้ง ไอที่อิ่มตัว จะถูกอัดในคอมเพรสเซอร์ (Compressor)ให้มีความดันสูงขึ้นเป็นไอร้อน

5.ในคอนเดนเซอร์หรือ คอยล์ร้อน (Condenser) ไอจะควบแน่นเป็นของเหลวภายใต้ความดันสูงด้วยการแลกเปลี่ยนพลังงานกับตัวอย่างเช่น อากาศ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่จุดอิ่มตัว

 

ประเภทของสารทำความเย็นทั่วไป :

· สารทำความเย็นสังเคราะห์ชนิดCFC, HCFC, และ HFCที่มีอิทธิพลต่อภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ตัวอย่างเช่น R134a, R404A, R407C, R410A, R507A

· สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Natural refrigerants): R717 (แอมโมเนีย), R290 (โพรเพน), R600a(ไอโซบิวเทน), R744 (คาร์บอนไดออกไซต์)