Radiator

Radiator คือ เครื่องนำความร้อน เป็นพื้นผิวที่ให้ความร้อนซึ่งถ่ายโอนพลังงานความร้อนส่วนมากด้วยวิธีการแผ่รังสีความร้อนและพลังงานความร้อนส่วนที่เหลือด้วยวิธีการนำพาความร้อน (convection)

 

เครื่องนำความร้อน (Radiator) คือ พื้นผิวที่ให้ความร้อนซึ่งถ่ายโอนพลังงานความร้อนส่วนมากด้วยวิธีการแผ่รังสีความร้อนและพลังงานความร้อนส่วนที่เหลือด้วยวิธีการนำพาความร้อน (convection)

 

โดยที่วิธีการนำพาความร้อนดังกล่าว คือกระบวนการที่ความร้อนจะถูกถ่ายโอนเมื่อมีการไหลของอากาศเย็นเหนือพื้นผิวที่ร้อนของสสารสถานะแข็ง ความร้อนจากการแผ่รังสีเป็นพลังงานความร้อนที่ถูกถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปถึงอีกชนิดหนึ่งโดยไม่ต้องสัมผัสวัตถุเหล่านั้นโดยตรง

 

โดยปกติแล้ว ความร้อนที่ถ่ายโอนจากเครื่องนำความร้อนจะมีปริมาณที่เท่ากันทั้งจากวิธีการแผ่รังสีความร้อน (thermal radiation) และวิธีการนำพาความร้อน (convection) แม้ว่าจะแตกต่างกันในด้านของการออกแบบตัวเครื่องนำความร้อน นอกจากนี้เครื่องนำความร้อนสามารถถูกติดตั้งกับบริเวณด้านหลังตัวแผงควบคุมการนำพาความร้อนหรือบริเวณระหว่างแผงควบคุมการแผ่ความร้อน ซึ่งจะทำให้เครื่องนำความร้อนดังกล่าวถ่ายโอนปริมาณความร้อนจำนวนมากผ่านกระบวนการนำพาความร้อน ดังนั้น ความสามารถในการทำความร้อนทั้งหมดจะถูกเพิ่มขึ้น การแผ่รังสีความร้อนจากเครื่องนำพาความร้อนจะไม่ทำให้อากาศในห้องอุ่นขึ้นโดยทันที แต่จะทำให้วัตถุ (ผนังและคน) ที่อยู่ในห้องอุ่นแทนจากการดูดซับความร้อน เมื่อวัตถุถูกทำให้อุ่นขึ้นแล้ว เครื่องนำพาความร้อนจะทำให้อากาศโดยรอบร้อนขึ้นด้วยวิธีการนำพาความร้อน โดยทั่วไปความสามารถในการทำความร้อนของเครื่องนำพาความร้อนจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตัวกลางที่ไหลผ่านเครื่องนำพาความร้อนและอุณหภูมิของอากาศที่อยู่ในห้อง ความแตกต่างของอุณหภูมิที่มากกว่าจะทำให้มีปริมาณความร้อนที่ปล่อยออกมามากกว่า ความสามารถในการทำความร้อนปรากฏของเครื่องนำความร้อน (A radiator’s nominal heating capacity) จะถูกกำหนดโดยเฉพาะสำหรับการตั้งค่าสภาวะมาตรฐานของอุณหภูมิที่ให้, อุณหภูมิย้อนกลับ, และอุณหภูมิห้อง ในส่วนของค่าความร้อนแท้จริงที่ปล่อยออกมาของเครื่องนำพาความร้อนในสภาวะที่ไม่ปกตินั้น สามารถคำนวณหาได้โดยการใช้ตารางเปรียบเทียบค่า (conversion tables) หรือ ค่าของเลขชี้กำลังของเครื่องนำพาความร้อน (radiator exponents)