Radiator exponent

Radiator exponent คือ เลขชี้กำลังของเครื่องนำความร้อน(Radiator exponent) หรือ “n” จะระบุถึงค่าความเปลี่ยนแปลงของความร้อนที่ปล่อยออกมาของเครื่องนำความร้อนเมื่อสภาวะที่แท้จริงของอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิห้องแตกต่างจากสภาวะปกติ ตัวอย่างเช่น ค่าที่ถูกใช้เพื่อกำหนดความสามารถในการทำความร้อนปรากฏของเครื่องนำความร้อน (A radiator’s nominal heating capacity)

 

เลขชี้กำลังของเครื่องนำความร้อน(Radiator exponent) หรือ “n” จะระบุถึงค่าความเปลี่ยนแปลงของความร้อนที่ปล่อยออกมาของเครื่องนำความร้อนเมื่อสภาวะที่แท้จริงของอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิห้องแตกต่างจากสภาวะปกติ ตัวอย่างเช่น ค่าที่ถูกใช้เพื่อกำหนดความสามารถในการทำความร้อนปรากฏของเครื่องนำความร้อน (A radiator’s nominal heating capacity)

 

เลขชี้กำลังนี้จะถูกใช้ในการคำนวณค่าความร้อนที่ปล่อยออกมาในสภาวะที่กำหนด โดยที่ค่าของเลขชี้กำลังดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับค่าเรขาคณิต (geometry) ของเครื่องนำความร้อน แต่โดยทั่วไปจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.3 +/- 0.1 โดยที่ผู้ผลิตเครื่องนำความร้อนจะเป็นผู้กำหนดตัวเลขชี้กำลังของเครื่องนำความร้อน “n” นั้น

 

สูตรการคำนวณทางด้านขวาจะถูกใช้ร่วมกับค่าของเลขชี้กำลังเพื่อคำนวณถึงค่าความร้อนที่แท้จริงที่ปล่อยออกมาของเครื่องนำความร้อนภายใต้อุณหภูมิที่ให้และย้อนกลับของอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิห้อง