Pump revolutions

Pump revolutions คือ การเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำไปที่ความเร็วต่ำลงหรือสูงขึ้นทำให้กราฟสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ (pump curve) เปลี่ยน

 

การเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำไปที่ความเร็วต่ำลงหรือสูงขึ้นทำให้กราฟสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ (pump curve) เปลี่ยน