Pressure transmitter

Pressure transmitter คือ การวัดและส่งสัญญาณแรงดันเป็นหน้าที่สำคัญในระบบตรวจสอบและควบคุมปั๊ม/พัดลมเพื่อที่จะให้ได้แรงดันที่ต้องการที่เวลาใดๆ

 

ตัวส่งสัญญาณแรงดัน (pressure transmitter) ส่งค่าแรงดันที่วัดได้ในรูปแบบสัญญาณอนาล็อก 0/4-20 mA (analogue 0/4-20 mA signal) ไปยังเครื่องรับ ตัว pressure transmitter มีชิ้นส่วน piezoelectric ซึ่งจะสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดัน

 

เครื่องรับสัญญาณ (The receiver)

เครื่องรับสัญญาณโดยทั่วไปแล้วคือ electronic regulator หรือ PLC (Programmable Logic Controller) โดย PLC คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่โดยปกติไม่สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าได้โดยตรงจากตัววัด (sensor) หาก piezoelectric element ถูกต่อโดยตรงกับเครื่องรับสัญญาณ ค่าความต้านทานในสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อจะถูกวัดด้วยเช่นกันทำให้ค่าที่อ่านผิด ค่าที่ผิดไปขึ้นอยู่กับความยาวของสายไฟและอุณหภูมิบรรยากาศ

 

การใช้งาน

ตัวส่งสัญญาณแรงดัน (pressure transmitter) ถูกนำมาใช้งานเพื่อป้องกันการสูญเสียแรงดันไฟฟ้าหรือเมื่อ regulator หรือ PLC ไม่สามารถวัดสัญญาณได้โดยตรงจากตัววัดความต้านทาน (resistance sensor)