Pressure transducer

Pressure transducer คือ ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน  ถูกติดตั้งในระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น หรือระบบระบายอากาศ โดยจะวัดแรงดันที่ตำแหน่งที่ติดตั้งในระบบและเปลี่ยนค่าที่วัดได้เป็นสัญญาณที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือวัด

 

ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน (pressure transducer) ถูกติดตั้งในระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น หรือระบบระบายอากาศ โดยจะวัดแรงดันที่ตำแหน่งที่ติดตั้งในระบบและเปลี่ยนค่าที่วัดได้เป็นสัญญาณที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือวัด เช่นค่าความต้านทาน (resistance) ความเหนี่ยวนำ (inductance) หรือความจุไฟฟ้า(capacitance)

 

การใช้งานสัญญาณ

ในบางครั้งสัญญาณถูกนำไปใช้โดยตรงสำหรับการวัดและการปรับตั้ง ในกรณีอื่นตัวแปลงสัญญาณแรงดัน (pressure transducer) อาจจะถูกต่อเข้ากับตัวส่งสัญญาณ (transmitter) ซึ่งจะเปลี่ยนสัญญาณเป็นสัญญาณความแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสซึ่งเปลี่ยนได้ระหว่าง 0-10 โวลต์ หรือ 4-20 มิลลิแอมแปร์ตามลำดับ ช่วงสัญญาณเหล่านี้ถูกใช้งานในหลายรูปแบบของชุดควบคุมระบบจัดการอาคาร (building management system regulator)

 

การวัดแรงดันถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบระบบ หรือเพื่อควบคุมปั๊ม/พัดลมเพื่อให้ได้แรงดันที่ต้องการในเวลาใดๆ

 

ประเภทของตัวแปลงสัญญาณแรงดัน (Pressure transducer)

 

ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน (Pressure transducer) มีด้วยกันหลายประเภท:

1. ตัวแปลงสัญญาณแรงดันชนิดตัวเก็บประจุ (capacitive-type transducer) ทำงานคล้ายกับตัวเก็บประจุซึ่งแผ่นเพลท (plate) ด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุเป็นแผ่นที่ไวต่อแรงดัน (pressure-sensitive membrane) เนื่องจากระยะระหว่างแผ่นเพลททั้งสองของตัวเก็บประจุเปลี่ยนแปลงได้ ค่าความจุ (capacity) ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย

2. ตัวแปลงสัญญาณแรงดันชนิดเกจวัดความเครียด (strain gauge transducer) ถูกเรียงเป็นตัวนำไฟฟ้าขนาดยาวเรียงตัวในแนวซิกแซก เมื่อถูกกดหรือถูกยืดออกจะทำให้พื้นที่หน้าตัดเปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้านทาน (resistance) เปลี่ยนไปด้วย

3. ตัวแปลงสัญญาณแรงดันชนิด piezoelectric (piezoelectric pressure sensor) เปลี่ยนแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเมื่อถูกกด