Pressure holding

Pressure holding คือ ระบบที่ใช้รักษาแรงดันสถิตให้คงที่ถูกนำมาใช้ในระบบการทำความร้อนและระบบการทำความเย็นเพื่อที่จะรักษาการทำงานไม่ให้ติดขัด

 

แรงดันสถิตคงที่ในระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นสามารถถูกรักษาไว้ได้ด้วยวิธีการต่างๆ มากกว่าหนึ่งวิธี

 

ในระบบทำความร้อนขนาดเล็กที่ใช้หม้อไอน้ำ แรงดันสถิตคงที่ถูกรักษาไว้ได้ด้วยถัง open expansion vessel โดยถังนี้ติดตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดของระบบ แรงดันสถิตที่ตรงกันกับความสูงจึงถูกสร้างขึ้น

 

ในระบบปิดขนาดเล็ก แรงดันสถิตคงที่ถูกรักษาไว้ได้ด้วยถัง pre-pressurised expansion vessel ทั้งนี้การใช้งานถัง pre-pressurised expansion vessel ในระบบขนาดใหญ่จะไม่สะดวกเนื่องจากถังจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่

 

ดังนั้นระบบรักษาแรงดันจึงถูกนำมาใช้ในระบบขนาดใหญ่ ระบบนี้ประกอบไปด้วยถัง pressure expansion vessel ที่มีคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันติดตั้งมาด้วย โดยคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องสูบน้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาแรงดันสถิตที่ถูกต้องไว้ในระบบด้วยการปรับแรงดันในถัง

 

ในระบบซึ่งน้ำถูกเติมบ่อยครั้ง (อย่างเช่นระบบทำความร้อนของเมือง) ระบบรักษาแรงดันถูกรวมเข้ากับระบบป้อนน้ำตามเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน เครื่องสูบน้ำที่มีการควบคุมความเร็ว (speed controlled pumps) ควรถูกเลือกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงแรงดันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปิดและเปิดเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน