Pressure boosting system

Pressure boosting system คือ ระบบเพิ่มแรงดันถูกออกแบบเพื่อเพิ่มแรงดันที่ต่ำในระบบน้ำเพื่อให้ได้อัตราการไหลและแรงดันของน้ำที่เพียงพอไปยังลูกค้า

 

ระบบเพิ่มแรงดันน้ำโดยทั่วไปประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำหนึ่งตัวหรือมากกว่าซึ่งถูกติดตั้งอยู่ในชุดเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มแรงดันในระบบไปยังระดับแรงดันระดับหนึ่งโดยไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลและแรงดันขาเข้า

 

รูปแบบของระบบ

ชุดเพิ่มแรงดันถูกติดตั้งในหลากหลายรูปแบบของระบบ แต่ละรูปแบบมีข้อดีและคุณลักษณะที่แตกต่าง อาทิระดับความสบาย ค่าลงทุนเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ความยืดหยุ่นและความมั่นคงในการจ่ายน้ำ

 

ตัวอย่างของรูปแบบการเพิ่มแรงดัน:

•ระบบเพิ่มแรงดันโดยตรง (Direct boosting systems): เป็นระบบที่ชุดเพิ่มแรงดันต่อโดยตรงเข้ากับท่อน้ำหลักที่จ่ายน้ำไปทั่วทั้งอาคารหรือเฉพาะส่วนของอาคารที่อยู่สูง

•ระบบแบ่งโซน (Zone divided systems) ระบบนี้จะมีชุดเพิ่มแรงดันหลายชุดต่อเชื่อมกับท่อน้ำหลักหรือมีถังน้ำสำรองร่วมที่จะจ่ายน้ำให้กับโซนแรงดันของตัวเอง

•ระบบถังน้ำบนหลังคา (Roof top tank systems) ชุดเพิ่มแรงดันจะเติมน้ำในถังบนหลังคาที่ซึ่งน้ำจะไหลลงด้วยแรงโน้มถ่วงไปยังลูกค้า ระบบนี้มักจะมีชุดเพิ่มแรงดันแยกต่างหากสำหรับอาคารชั้นที่อยู่สูงที่ซึ่งแรงดันอาจจะต่ำเกินไปเนื่องจากระยะตามแนวความสูง (geometric height) จากถังไปยังลูกค้าที่ไม่เพียงพอ

•ระบบต่อแบบอนุกรมที่มีถังน้ำสำรองระหว่างทาง (Series connected system with intermediate break tanks) ในระบบนี้ชุดเพิ่มแรงดันทุกตัวจะจ่ายน้ำให้กับโซนแรงดันของตัวเองในอาคาร โดยสูบน้ำจากถังสำรองของตัวเองซึ่งตั้งอยู่แต่ละชั้น

•ระบบต่อแบบอนุกรมที่ไม่มีถังสำรองระหว่างทาง (Series connected system without intermediate break tanks) ในระบบนี้ชุดเพิ่มแรงดันจะต่อกันโดยตรงแบบอนุกรม

 

ไม่มีระบบควบคุมความถี่(Frequency control) โดยทั่วไป ชุดเพิ่มแรงดันมีทั้งแบบที่มีหรือไม่มีการควบคุมความถี่

 

ระบบที่ไม่มีชุดควบคุมความถี่ (frequency controller, FC) จะมีข้อด้อยเนื่องจากไม่สามารถปรับอัตราการไหลให้เหมาะสมกับความต้องการน้ำได้ นอกไปจากนั้น แรงดันก็จะไม่คงที่เหมือนเมื่อมีการใช้ชุดเพิ่มแรงดันที่มีการควบคุมความถี่ ข้อดีของระบบดังกล่าวก็คือค่าลงทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระบบที่มีการควบคุมความถี่

 

ระบบควบคุมความถี่ (Frequency controlled systems)

ระบบควบคุมความถี่สามารถจ่ายน้ำได้ตรงตามปริมาณที่ต้องการ ทำให้พลังงานที่ถูกใช้เป็นพลังงานที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ ระบบนี้ยังมีข้อดีที่สามารถเปลี่ยนค่าตั้งต้นได้ตามอัตราการไหล ทำให้พลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากแรงเสียดทานในท่อลดลง ดังนั้นแม้ว่าค่าลงทุนในตอนต้นสำหรับระบบนี้จะสูงกว่าระบบที่ไม่มีการควบคุมความถี่ แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำกว่าและระดับความสบายที่ดีกว่า รวมถึงความยืดหยุ่นของระบบที่มากกว่ามักจะทำให้การลงทุนคุ้มค่า