Pipe heat loss

Pipe heat loss คือ ท่อที่จ่ายตัวกลางในการทำความร้อนจะสูญเสียความร้อนบางส่วนให้กับบริเวณภายนอก โดยที่การสูญเสียความร้อนของท่อ (Pipe heat loss) นี้จะเป็นสาเหตุทำให้ตัวกลางที่อยู่ในท่อเย็นลงอย่างไม่พึงประสงค์

 

ท่อที่จ่ายตัวกลางในการทำความร้อนจะสูญเสียความร้อนบางส่วนให้กับบริเวณภายนอก โดยที่การสูญเสียความร้อนของท่อ (Pipe heat loss) นี้จะเป็นสาเหตุทำให้ตัวกลางที่อยู่ในท่อเย็นลงอย่างไม่พึงประสงค์ การสูญเสียความร้อนอาจจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในกรณีที่ท่อถูกวางในตำแหน่งที่ถูกทำให้ร้อน อย่างไรก็ตาม รูปแบบการถ่ายโอนความร้อนอย่างไม่พึงประสงค์ซึ่งควบคุมไม่ได้นี้อาจเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาส่วนมากของปี การสูญเสียความร้อนของท่อ (Pipe heat loss) สามารถที่จะทำให้ลดลงได้โดยการใช้ฉนวนป้องกันและการปรับอุณหภูมิของตัวกลางให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิภายนอก ปริมาณของฉนวนป้องกันที่ใช้จะต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำและชั่วโมงการทำงานต่อปีของท่อน้ำ

 

การสูญเสียความร้อนสามารถเกิดขึ้นกับตัวกลางที่เย็นมากที่ไหลอยู่ในระบบท่อได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ท่อที่ถูกหุ้มด้วยฉนวนจะป้องกันตัวกลางจากการถูกทำให้ร้อนจากภายนอก และป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นหรือการแข็งตัวของน้ำบริเวณพื้นผิวภายนอกของท่อ

 

ท่อจ่ายความร้อนแบบรวมศูนย์จะสูญเสียปริมาณความร้อนเป็นจำนวนมากถึง 20-25 เปอร์เซ็นต์ของความร้อนทั้งหมดที่อยู่ในระบบทำความร้อนแบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้ของระบบเป็นอย่างมาก