Pilot Pump

Pilot Pump คือ เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กกว่าที่ถูกใช้เป็นเครื่องสูบน้ำเสริมสำหรับการใช้งานเพิ่มแรงดัน วัตถุประสงค์ของเครื่องสูบน้ำเสริมนี้ก็เพื่อทำงานในช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้น้ำน้อยและจะช่วยให้ปริมาณการใช้พลังงานของระบบเพิ่มแรงดันทั้งระบบลดลงด้วย

 

เครื่องสูบน้ำไพลอท (pilot pump) จะทำงานแทนที่เครื่องสูบน้ำตัวหลักในช่วงที่ปริมาณการใช้น้ำน้อยมากจนกระทั่งฟังก์ชันการหยุดเครื่องสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำตัวหลักถูกสั่งให้ทำงาน เครื่องสูบน้ำไพลอทจะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องสูบน้ำหลักในแง่ของอัตราการไหล แต่มักจะสามารถจ่ายน้ำได้ด้วยแรงดันที่สูงกว่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแรงดันในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อยนั้นไม่ลดลงไปต่ำกว่าระดับแรงดันที่ตั้งไว้สำหรับระบบการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Energy optimisation)

 

เครื่องสูบน้ำไพลอท (pilot pump) มักจะถูกใช้เพื่อประหยัดพลังงานสำหรับชุดเพิ่มแรงดัน หากการใช้งานมีปริมาณการใช้น้ำที่ต่อเนื่องในช่วงที่มีการใช้น้ำน้อย การติดตั้งเครื่องสูบน้ำตัวเล็กเพื่อใช้งานต่อเนื่องในช่วงดังกล่าวมักจะให้ความคุ้มค่ามากกว่าการสั่งเริ่มเดินเครื่องและหยุดเดินเครื่องปั๊มตัวหลักที่มีขนาดใหญ่กว่าทางออกขนาดกะทัดรัด

 

เครื่องสูบน้ำไพลอท (pilot pump) ยังมีประโยชน์ในการลดขนาดที่จำเป็นของถังไดอะแฟรม เนื่องจากถังไดอะแฟรมถูกกำหนดขนาดตามขนาดของเครื่องสูบน้ำไพลอท ดังนั้นจึงช่วยลดขนาดโดยรวมของทั้งระบบรวมทั้งปริมาณน้ำที่ต้องกักเก็บด้วย

 

เมื่อไรจึงจะใช้เครื่องสูบน้ำไพลอท (pilot pumps)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เครื่องสูบน้ำไพลอท (Pilot pump) มักจะใช้สำหรับการใช้งานเพิ่มแรงดันที่มีช่วงเวลาการใช้งานที่อัตราการไหลต่ำเป็นเวลานาน เช่นในอาคารที่พักอาศัยซึ่งอัตราการไหลในเวลากลางคืนต่ำมาก ความจำเป็นของเครื่องสูบน้ำไพลอทจะต้องถูกประเมินสำหรับแต่ละการใช้งาน โดยทั่วไปแล้วควรจะพิจารณาใช้งานเครื่องสูบน้ำไพลอทเมื่อขนาดของเครื่องสูบน้ำหลักใหญ่กว่า 5.5 กิโลวัตต์ แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับการทำงานของเครื่องสูบน้ำหลักในระบบเพิ่มแรงดันว่าสามารถทำงานได้ดีเพียงใดในช่วงเวลาที่มีอัตราการใช้น้ำน้อย