Performance curve

Performance curve คือ กราฟผลการทำงานของเครื่องสูบจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไหลของตัวกลาง (Q) และความต่างแรงดัน หรือ แรงดันเริ่มต้น (H) ที่เครื่องสูบสร้างขึ้นมา

 

กราฟผลการทำงาน (Performance curve) ของเครื่องสูบจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไหลของตัวกลาง (Q) และความต่างแรงดัน หรือ แรงดันเริ่มต้น (H) ที่เครื่องสูบสร้างขึ้นมา โดยปกติการไหลจะอยู่ในหน่วย m3/h หรือ l/s ความต่างแรงดันหรือแรงดันเริ่มต้นจะอยู่ในหน่วย kPa หรือ mws (ช่องมิเตอร์น้ำ)

 

สำหรับเครื่องสูบที่มีความเร็วเปลี่ยนแปลงได้ กราฟผลการทำงานจะอยู่ในค่าต่ำสุด และสูงสุด ของ RPMเมื่อมีการต่อเชื่อมเครื่องสูบหลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน กราฟผลการทำงานขั้นสุดท้ายจะสามารถทำได้โดยการรวมลักษณะของเครื่องสูบแต่ละตัวเครื่องสูบที่มีการต่อเชื่อมแบบคู่ขนานกันจะมีการเพิ่มเข้าไปตามแนวนอนเพื่อเพิ่ม Q สำหรับเครื่องสูบที่เหมือนกันสองตัว ค่า Q สูงสุดจะมีค่าเป็นสองเท่า แต่ค่า H สูงสุดจะยังเท่าเดิม หลักการนี้จะมีการใช้กันโดยทั่วไปในระบบเครื่องสูบ

 

ชุดของเครื่องสูบที่เชื่อมต่อกันจะมีการเพิ่มเข้าไปในแนวตั้งเพื่อค่า H สำหรับเครื่องสูบที่เหมือนกันสองตัว ค่า H สูงสุดจะมีค่าเป็นสองเท่า แต่ค่า Q สูงสุดจะยังเท่าเดิม หลักการนี้จะมีการใช้กันโดยทั่วไปในเครื่องสูบหลายเครื่องที่ใช้ในตำแหน่งต่างๆ

 

กราฟผลการทำงานจะถูกใช้ร่วมกับลักษณะของระบบเมื่อมีการออกแบบขนาดและคัดเลือกเครื่องสูบ