Operating costs (Co)

Operating costs (Co) คือ การคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (life cycle cost) นั้น ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องจะเกี่ยวข้องกับค่าแรงในการเดินระบบเครื่องสูบน้ำ

 

ในกรณีส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบแล้วค่าแรงจะไม่สูงนักสำหรับเครื่องสูบน้ำ ในอาคารพาณิชย์ ดังนั้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้โดยทั่วไปจึงสามารถละเลยไม่ต้องนำมาใช้คำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุ (LCC) ได้