Off-line filter

Off-line filter คือ การกรองแบบ Off-line  (Off-line filtration) ในหลายกรณีเป็นหลักการเดียวที่สามารถทำได้เพื่อให้ได้ความสะอาดของระบบตามที่ต้องการในระบบปรับอากาศและทำความร้อนขนาดใหญ่

 

เครื่องกรองแบบ off-line (off-line filter) ถูกใช้เพื่อรักษาระดับสิ่งปลอมปนในตัวกลางให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ เช่น 5-10% สำหรับสารทำความเย็นที่ถูกกรองขนานไปกับท่อหลักก่อนที่จะถูกส่งกลับเข้าสู่ท่อหลัก เครื่องกรองแบบ off-line (off-line filter) จะดักสิ่งปลอมปนไว้ในตัวกรอง (filter element)