NPSH (Net Positive Suction Head)

NPSH (Net Positive Suction Head) คือ ค่าความต่างระหว่างแรงดันที่นำเข้าไปและระดับแรงดันต่ำสุดภายในเครื่องสูบจะเรียกว่า “สมรรถภาพการดูดของเครื่องสูบ หรือ ค่า NPSH” ดังนั้น ค่า NPSH จะเป็นการแสดงถึงการสูญเสียแรงดันที่เกิดขึ้นภายในส่วนแรกที่อยู่ในเครื่องสูบ

 

แรงดันภายในเครื่องสูบจะมีค่าแตกต่างกันออกจากการนำเข้ามาจาดด้านที่ดูดไปยังช่องปล่อยออกที่ด้านปล่อยอก ในส่วนแรกของเครื่องสูบ แรงดันจะลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นที่ด้านปล่อยออกซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงดันที่นำเข้ามา

 

ความต่างระหว่างแรงดันที่นำเข้าไปและระดับแรงดันต่ำสุดภายในเครื่องสูบจะเรียกว่า “สมรรถภาพการดูดของเครื่องสูบ หรือ ค่า NPSH” ดังนั้น ค่า NPSH จะเป็นการแสดงถึงการสูญเสียแรงดันที่เกิดขึ้นภายในส่วนแรกที่อยู่ในเครื่องสูบ ขนาดของ NPSH จะแสดงอยู่ในรูปทางด้านขวา

 

ค่า NPSHจะทำให้เกิดแรงดันต่ำสุดภายในเครื่องสูบซึ่งจะลดลงต่ำกว่าแรงดันการระเหยเป็นไอของของเหลวที่ถูกสูบเข้าไป ถ้าแรงดันที่นำเข้าไปมีค่าต่ำเกินไป เป็นผลทำให้เกิดโพรงอากาศในของเหลวขึ้นในเครื่องสูบ ทำให้มีเสียงดัง และทำให้เครื่องหยุดทำงาน จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถภาพการดูดของเครื่องสูบที่ต้องการ(NPSHR)สำหรับเครื่องสูบทุกชนิด NPSHR จะแสดงให้เห็นถึงแรงดันที่ต้องการนำเข้ามาโดยเครื่องสูบในการไหลที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโพรงอากาศในของเหลว .