Night setback

Night setback system  คือระบบที่ถูกนำมาใช้สำหรับควบคุมระบบทำความร้อน ระบบ night setback system จะลดอุณหภูมิห้องลงในเวลากลางคืนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อนลง อาคารประเภทสำนักงานจะไม่มีการใช้งานในเวลากลางคืน การลดอุณหภูมิห้องลงจึงไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย

 

ระบบ night setback system ถูกนำมาใช้สำหรับควบคุมระบบทำความร้อน ระบบ night setback system จะลดอุณหภูมิห้องลงในเวลากลางคืนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อนลง อาคารประเภทสำนักงานจะไม่มีการใช้งานในเวลากลางคืน การลดอุณหภูมิห้องลงจึงไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย ระบบ night setback system มักจะถูกใช้งานร่วมกันกับระบบจัดการอาคารประเภทสำนักงาน (office type building management system, BMS) หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ที่เทียบเท่าที่มีนาฬิกาในตัว อาคารจะต้องถูกทำให้อุ่นขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะมีผู้เข้ามาใช้งานในวันรุ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่โปรแกรม BMS จะตั้งอุณหภูมิกลับไปที่ค่าสำหรับเวลากลางวันปกติเร็วพอที่จะทำความร้อนให้กับอาคารก่อนที่ผู้ใช้งานจะมาถึง

 

หน่วยควบคุมขนาดเล็กแบบง่ายสามารถเดินระบบ night setback ในอาคารที่พักอาศัย ซึ่งอุณหภูมิจะถูกลดลงต่ำกว่า ระบบทำความร้อนจะต้องถูกเปิดอยู่ตลอดเวลาหากใช้งานระบบ night setback เพื่อป้องกันอุณหภูมิของอาคารไม่ให้ลดต่ำลงมากจนเกินไปและหลีกเลี่ยงการเกิดการควบแน่นภายในอาคารที่อาจสร้างความเสียหายขึ้นได้ ระบบ night setback มีประโยชน์น้อยมากในห้องที่มีการทำความร้อนจากใต้พื้นเนื่องจากความเฉื่อยในการปรับการทำความร้อนจากใต้พื้น