Motors

Motors คือ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมของเครื่องสูบน้ำได้มาจากการใช้มอเตอร์ คำสั่ง EuP Directive ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป มอเตอร์ที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปจะต้องมีระดับประสิทธิภาพ IE2

 

ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2558 มอเตอร์ที่มีกำลัง7.5-375 กิโลวัตต์ จะต้องมีระดับประสิทธิภาพIE3 หรือจะต้องมีระดับประสิทธิภาพIE2และมีการติดตั้งชุดขับแบบปรับความเร็วได้ (variable speed drive) ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2560 มอเตอร์ที่มีกำลัง0.75-375 กิโลวัตต์ จะต้องมีระดับประสิทธิภาพIE3 หรือจะต้องมีระดับประสิทธิภาพIE2และมีการติดตั้งชุดขับแบบปรับความเร็วได้ (variable speed drive)

 

สำหรับcirculators นั้น คำสั่งนี้ตั้งอยู่บนหลักการต่อไปนี้:

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปีในสหภาพยุโรป(EU27)เท่ากับ 1067 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh)ต่อปี

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้าคาดการณ์ในสหภาพยุโรปหากไม่มีคำสั่งนี้จะเท่ากับ 1252 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh)ในปี 2563ซึ่ง 20%ของปริมาณดังกล่าวเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ของปั๊ม

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้าคาดการณ์ในสหภาพยุโรปเมื่อมีคำสั่งนี้จะเท่ากับ 1117 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh)ในปี 2563

 

คำสั่งดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นโดยนัยถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 135 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh)ในสหภาพยุโรปภายในปี 2563 ซึ่งเทียบเท่ากับ 5% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสหภาพยุโรป หรือเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชากร 83 ล้านคนในสหภาพยุโรป ซึ่งเทียบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 54 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในสหภาพยุโรป (EU27) ภายในปี 2563