Manometer

Manometer คือ  เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันในระบบทำความร้อนหรือทำความเย็นที่ตำแหน่งใดๆ แรงดันที่แสดงมักจะเป็นแรงดันเปรียบเทียบกับแรงดันบรรยากาศ แต่ก็สามารถแสดงเป็นแรงดันสัมบูรณ์ (absolute pressure) ได้ด้วยเช่นกัน

 

Manometer เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันในระบบทำความร้อนหรือทำความเย็นที่ตำแหน่งใดๆ แรงดันที่แสดงมักจะเป็นแรงดันเปรียบเทียบกับแรงดันบรรยากาศ แต่ก็สามารถแสดงเป็นแรงดันสัมบูรณ์ (absolute pressure) ได้ด้วยเช่นกัน

 

Manometer ถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่จำเป็นต้องทราบระดับแรงดัน เช่นจุดเชื่อมต่อของส่วนประกอบซึ่งต้องการตรวจสอบระดับแรงดันเป็นประจำ หรือระดับแรงดันที่แต่ละด้านของตัวกรอง (filter) เพื่อที่จะบอกว่าตัวกรองต้องการทำความสะอาดหรือไม่

 

มักจะมีแนวโน้มที่การติดตั้ง manometer เป็นไปตามความเคยชินมากกว่าที่จะเป็นไปตามความต้องการจริงที่ระบุไว้ นี่ทำให้ต้องติดตั้งเกจวัดความดันจำนวนมากโดยไม่จำเป็นซึ่งทำให้เสียทรัพยากรในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

Manometer ควรถูกติดตั้งเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายและจะต้องติดตั้งพร้อมกับวาล์วปิด (isolation valve)