MAGdrive

MAGdrive คือ แม่เหล็กถูกใช้ขับเพลาและใบพัดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ตระกูล CR โดยจะไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างเครื่องสูบน้ำกับมอเตอร์ทำให้สามารถป้องกันการรั่วไหลได้อย่างสมบูรณ์

 

MAGdrive เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ตระกูล CR ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ นี่ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ (pump housing) สามารถถูกผนึกป้องกันการรั่วไหลได้อย่างสมบูรณ์

 

นี่ทำให้เครื่องสูบน้ำที่ขับโดยแม่เหล็กได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นสำหรับการใช้งานกับของเหลวที่เป็นพิษและมีผลกระทบรุนแรง ดังแสดงในภาพประกอบ เครื่องสูบน้ำที่ขับโดยแม่เหล็กประกอบด้วยกลุ่มแม่เหล็กสองกลุ่ม คือแม่เหล็กด้านในและแม่เหล็กด้านนอก ฉนวนแม่เหล็กสามารถแบ่งแยกแม่เหล็กสองกลุ่มนี้ กระป๋องทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างของเหลวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ดังภาพด้านล่างที่แสดงให้เห็นว่าแม่เหล็กด้านนอกถูกเชื่อมต่อไว้กับตัวขับเครื่องสูบน้ำและแม่เหล็กด้านในเชื่อมต่อกับเพลาเครื่องสูบน้ำ แรงบิดจากตัวขับเครื่องสูบน้ำจะถูกส่งต่อไปยังเพลาเครื่องสูบน้ำ ของเหลวที่ถูกเครื่องสูบน้ำจะทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นสำหรับลูกปืนในเครื่องสูบน้ำ