Level sensors

Level sensors คือ เซนเซอร์วัดระดับน้ำเป็น อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับของน้ำ

 

เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Level sensors) คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับของน้ำ การตรวจวัดส่งผลย้อนกลับไปยังระบบ เช่น ระบบควบคุม SCADAหรือโดยตรงไปยังเครื่องสูบน้ำ ระบบเครื่องสูบน้ำจะเริ่มหรือหยุดทำงานขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ

 

ระบบที่แตกต่างกันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียความแตกต่างที่สำคัญ คือ การตรวจวัดแบบ ”เปิด” และ ”ปิด” กับการอ่านค่าของระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง