Latent cooling load

Latent cooling load คือ ภาระความเย็นแฝง เป็นการวัดปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการลดความชื้นของอากาศภายในตัวอาคาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงความชื้นภายนอกอาคาร ภาระความเย็นนี้จะต้องถูกพิจารณาเมื่อต้องการคำนวณหาขนาดของระบบทำความเย็น

 

ภาระความเย็นแฝง (Latent cooling load) คือการวัดปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการลดความชื้นของอากาศภายในตัวอาคาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงความชื้นภายนอกอาคารภาระความเย็นนี้จะต้องถูกพิจารณาเมื่อต้องการคำนวณหาขนาดของระบบทำความเย็น

 

ภาระความเย็นแฝง (Latent cooling load)นั้นเกี่ยวเนื่องกับอุณหภูมิกระเปาะเปียกซึ่งจะบ่งชี้ถึงความสามารถในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นที่จำเป็นในการลดความชื้นภายในอาคารจนกระทั่งได้ค่าความชื้นของอากาศตามต้องการและจะต้องมีการคำนวณถึงปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความชื้นด้วย

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความชื้นจะรวมถึง:

· คน

· ประเภทของใช้ต่างๆ

· อากาศภายนอกที่เข้ามาทางประตู หน้าต่าง และจากที่อื่นๆ