Lambda value

Lambda value คือ คุณสมบัติการนำความร้อนของวัสดุรู้จักกันในค่าแลมบ์ดา (lambda value) ค่าแลมบ์ดาถูกใช้สำหรับการคำนวณเกี่ยวกับความร้อนของอาคารและอุปกรณ์ความร้อน

 

ตัวอักษรกรีกλ หรือแลมบ์ดา (lambda) [W/mK] ถูกใช้แทนค่าความนำความร้อนของวัสดุ ค่าความนำความร้อนของวัสดุจึงเป็นที่รู้จักกันดีว่าคือค่าแลมบ์ดา ค่าแลมบ์ดาถูกใช้สำหรับการคำนวณเกี่ยวกับความร้อนของอาคารและอุปกรณ์ความร้อน (ฉนวน ฯลฯ) ค่าความนำความร้อนของวัสดุนิยามเป็นปริมาณของความร้อนที่ถ่ายเทในช่วงเวลาที่กำหนดไปเป็นระยะทาง L ในทิศทางตั้งฉากกับพื้นที่ผิว A จากความแตกต่างของอุณหภูมิเท่ากับΔT และเมื่อการถ่ายเทความร้อนขึ้นอยู่กับความต่างของอุณหภูมิ (temperature gradient) เท่านั้น ดังนั้น ยิ่งวัสดุมีค่าแลมบ์ดาน้อยแสดงว่าความสามารถในการเป็นฉนวนยิ่งดี