Inlet pressure

Inlet pressure คือ แรงดันขาเข้าบอกถึงแรงดันที่มีอยู่ที่ท่อขาเข้าเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน

 

แรงดันขาเข้าหาได้จากแรงดันจากผู้จ่ายน้ำหรือแรงดันน้ำที่ถูกสร้างขึ้นหากเครื่องสูบน้ำจากถังสำรอง แรงดันขาเข้าอาจจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้ อย่างไรก็ดี แรงดันขาเข้าที่เป็นลบโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อปั๊มจะต้องดูดน้ำขึ้นจากถังที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าตัวเครื่องสูบน้ำ

 

แรงดันขาเข้าถูกใช้สำหรับการคำนวณแรงดันที่จะต้องเพิ่มขึ้นจากเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน รวมทั้งใช้คำนวณ NPSHa (Net Positive Suction Head available) โดยNPSHa ถูกใช้ในการกำหนดว่าเครื่องสูบน้ำตัวหนึ่งตัวใดสามารถนำมาใช้กับการใช้งานนั้นๆ หรือไม่และใช้กำหนดวิธีการกำหนดขนาดท่อด้านดูด

 

แรงดันส่วนเพิ่มที่ต้องการจากชุดเพิ่มแรงดันสามารถคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้:

Pset = Ptap(min) + Pf + (hmax/10.2)

Pset = แรงดันขาออกที่ต้องการจากชุดเพิ่มแรงดัน

Ptap(min) = แรงดันต่ำสุดที่ต้องการที่ตำแหน่งก๊อกน้ำที่อยู่สูงที่สุดในโซนนั้น

Pf = แรงดันสูญเสียในท่อตั้งแต่ท่อขาออกจากชุดเพิ่มแรงดันไปจนถึงก๊อกน้ำที่อยู่สูงที่สุด

hmax = ความสูงจากชุดเพิ่มแรงดันไปยังตำแหน่งก๊อกน้ำที่อยู่สูงที่สุด

Pboost = Pset - Pin(min)

Pboost = แรงดันส่วนเพิ่มที่ต้องการจากชุดเพิ่มแรงดัน

Pset = แรงดันขาออกที่ต้องการจากชุดเพิ่มแรงดัน(จากการคำนวณข้างต้น)

Pin(min) = แรงดันขาเข้าของชุดเพิ่มแรงดัน

 

การที่แรงดันขาเข้าเป็นบวกหรือเป็นลบนั้นมีผลต่อการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของวาล์วกันกลับ (non-return valve) เมื่อแรงดันขาเข้าเป็นลบ วาล์วกันกลับจะต้องถูกติดตั้งไว้หน้าเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกจากเครื่องสูบน้ำในระหว่างหยุดเดินเครื่อง หากแรงดันขาเข้าเป็นบวก วาล์วสามารถถูกติดตั้งไว้หลังเครื่องสูบน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันที่สูงจากชุดเพิ่มความดันไม่ย้อนกลับเข้าสู่ท่อส่งน้ำหลัก