Initial costs (Cic)

Initial costs (Cic) การคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุ (life cycle cost) นั้น ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (initial cost) ของระบบเครื่องสูบน้ำ จะรวมเอาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเดินระบบ

 

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (Initial costs) รวมเอาการจัดซื้อ:

  • เครื่องสูบน้ำ (Pumps)
  • เครื่องปรับความถี่ (Frequency converters)
  • แผงควบคุม (Control panels)
  • เครื่องส่งสัญญาณ (Transmitters)

 

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นยังอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายจริงในการติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน

 

มีข้อแลกเปลี่ยนบางประการที่ควรรับทราบหากมองในแง่นี้ อาทิเช่น ระบบเครื่องสูบน้ำ ที่สามารถควบคุมความเร็ว (speed-controlled pump system) อาจจะกินไฟน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับระบบความเร็วคงที่ (constant-speed system) ซึ่งมีราคาถูกกว่า หากคิดตลอดอายุการใช้งานแล้ว พลังงานที่ประหยัดลงไปได้มากเกินกว่าค่าลงทุนเริ่มแรกที่สูงกว่า

 

กราฟแสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสำหรับระบบเครื่องสูบน้ำ ความเร็วคงที่ (constant-speed system, ระบบที่ 1) เปรียบเทียบกับระบบ เครื่องสูบน้ำที่สามารถควบคุมความเร็ว (speed-controlled pump system, ระบบที่ 2) ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงกว่า ของเครื่องสูบน้ำที่สามารถควบคุมความเร็วมักจะถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องที่ต่ำกว่าis often offset by lower operating costs.