Indoor temperature

Indoor temperature คือ การกำหนดปริมาณสูงสุดที่เหมาะสมของระบบให้ความร้อนและการระบายอากาศ จะต้องมีการพิจารณาตัวแปรอุณหภูมิภายใน(Indoor temperature) ที่จำเป็นต้องใช้

 

เพื่อกำหนดปริมาณสูงสุดที่เหมาะสมของระบบให้ความร้อนและการระบายอากาศ จะต้องมีการพิจารณาตัวแปรอุณหภูมิภายใน(Indoor temperature) ที่จำเป็นต้องใช้ ตัวแปรที่สำคัญคืออุณหภูมิภายในที่แสดงถึงอุณหภูมิอากาศในห้องในพื้นที่ที่กำหนดให้ได้รับความร้อน

 

ระบบบริหารจัดการตึกและอาคาร (BMS) จะควบคุมแหล่งให้ความร้อน (และอุณหภูมิ) โดยใช้ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิซึ่งจะวัดอุณหภูมิภายในห้อง โดยทั่วไป เซ็นเซอร์จะถูกติดตั้งบนกำแพง ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งให้ความร้อนอื่นๆ (แสงอาทิตย์ อื่นๆ)

 

ในระบบให้ความร้อนที่แผงระบายความร้อนถูกควบคุมโดยเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า (เทอร์โมสแตท) ของแผงระบายความร้อน เราสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิเข้าไปในเทอร์โมสแตทของแผงระบายความร้อนได้