IEC efficiency standard

IEC efficiency standard คือ องค์กร The International Electrotechnical Commission (the IEC) พัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน (IE energy efficiency standard) ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่แต่ละประเทศมีมาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพพลังงานที่แตกต่างกัน

 

มาตรฐาน IE codes เป็นเครื่องมือวัดสำหรับระดับประสิทธิภาพของมอเตอร์ มาตรฐาน EN 60034-30:2009 ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ให้นิยามของระดับประสิทธิภาพของมอเตอร์สามเฟสแรงดันต่ำซึ่งมีกำลังระหว่าง 0.75 กิโลวัตต์ถึง 375 กิโลวัตต์ไว้ดังนี้

 

• IE1 = ประสิทธิภาพมาตรฐาน (Standard Efficiency) เทียบเท่ากับ EFF2

• IE2 = ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) เทียบเท่ากับ EFF1

• IE3 = ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม (Premium Efficiency)

 

สัญลักษณ์ของยุโรปเก่าที่ใช้กัน คือ EFF3, EFF2 และ EFF1 จะไม่ถูกยกเลิก แต่จะค่อยๆ หายไปจากตลาด