Hygienic designed manifold

Hygienic designed manifold คือ เครื่องสูบน้ำของกรุนด์ฟอสนั้น ไม่ได้ออกแบบสำหรับการใช้สูบน้ำสะอาดที่ปราศจากเชื้อโรค (sterile) แต่โครงสร้างและวัสดุของเครื่องสูบน้ำที่มีให้เลือกได้หลายชนิดทำให้เหมาะกับการใช้งานในกระบวนการทุติยภูมิในการใช้งานที่เน้นเรื่องสุขอนามัย ตัวอย่างเช่น การใช้สูบจ่ายน้ำดื่มสะอาด

 

เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันของกรุนด์ฟอสนั้นไม่ได้ออกแบบสำหรับการใช้สูบน้ำสะอาดที่ปราศจากเชื้อโรค (sterile) แต่โครงสร้างและวัสดุของเครื่องสูบน้ำที่มีให้เลือกได้หลายชนิดทำให้เหมาะกับการใช้งานในกระบวนการทุติยภูมิในการใช้งานที่เน้นเรื่องสุขอนามัย ตัวอย่างเช่น การใช้สูบจ่ายน้ำดื่มสะอาด

 

เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันรุ่น Hydro MPC, เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันรุ่น Hydro Multi-E, และเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันรุ่น Hydro Multi-S นั้น จะมีท่อน้ำรวมที่ออกแบบอย่างถูกสุขอนามัย (Hygienic designed manifold) ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดเมื่อนำมาใช้ในกระบวนการสูบจ่ายน้ำดื่มสะอาด

 

ชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันของบริษัทกรุนด์ฟอสเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้

DIN 50930-6

 

 

วัสดุที่ใช้จะต้องไม่มีผลต่อคุณภาพของน้ำที่ถูกสูบ

DIN 1988-2

 

ระหว่างทำงานมีการจ่ายน้ำเย็นจะไม่ถูกทำให้ร้อนเกินกว่าอุณหภูมิที่ยอมรับได้ +25 °C ก่อนจัดส่ง ชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันดังกล่าวจะทำการฆ่าเชื้อ ปิดสนิท และปราศจากแบคทีเรียและเชื้อโรคท่อน้ำจ่ายที่ใช้สำหรับชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันของกรุนด์ฟอสนั้นถูกออกแบบให้มีขอบท่อภายในที่กลมมน

 

ข้อดี-ประโยชน์

  • ไม่มีช่องหรือรอยแยกที่ทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคสามารถเข้าไปหลบและเติบโตได้
  • ไม่มีโซนน้ำนิ่ง
  • ลดการสูญเสียด้านไฮโดรลิกส์
  • ลดการเกิดเสียงรบกวน และอื่นๆ