Hydronics

Hydronics คือ ไฮโดรนิคเป็นคำนิยามที่ใช้อธิบายถึงการใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนในระบบทำความร้อน และตัวกลางในการถ่ายโอนความเย็นในระบบทำความเย็น

 

ไฮโดรนิค (Hydronics) เป็นคำนิยามที่ใช้อธิบายถึงการใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนในระบบทำความร้อน และตัวกลางในการถ่ายโอนความเย็นในระบบทำความเย็น ประเภทของไฮโดรนิค ได้แก่:

- น้ำที่ได้รับความร้อน

- น้ำที่ได้รับความเย็น

- ไอน้ำ

 

เราอาจจะจัดประเภทของไฮโดรนิคโดยตัวแปร เช่น:

- การไหล (ถูกบังคับ/แรงดึงดูด)

- อุณหภูมิ (ต่ำ/สูง)

- แรงดัน (ต่ำ/สูง)

- การจัดวางท่อ (เช่น ระบบท่อเดี่ยว หรือคู่)

- การจัดระบบการสูบ