Heat transfer fins

Heat transfer fins คือ ครีบถูกใช้งานบนเครื่องทำความเย็นอากาศ (air cooler) เครื่องทำความเย็นแบบแห้ง (dry cooler) เครื่องระเหย (evaporator) และเครื่องควบแน่น (condenser) ซึ่งถ่ายเทพลังงานจากของเหลวตัวกลางไปยังอากาศ หรือจากอากาศไปยังของเหลว

 

ครีบช่วยเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของเครื่องทำความเย็นอากาศ (air cooler) โดยครีบถูกใช้งานบนเครื่องทำความเย็นอากาศ (air cooler) เครื่องทำความเย็นแบบแห้ง (dry cooler) เครื่องระเหย (evaporator) และเครื่องควบแน่น (condenser) ซึ่งถ่ายเทพลังงานจากสารทำความเย็นหลัก (primary coolant) หรือของเหลวตัวกลาง (liquid media) ไปยังอากาศ แม้ว่าในบางสภาวะอากาศอาจจะสกปรกมากจนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตัน ครีบทำจากแผ่นโลหะบาง 0.12-0.5 มิลลิเมตรที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องทำความเย็นอากาศ (air cooler) เครื่องทำความเย็นแบบแห้ง (dry cooler) เครื่องระเหย (evaporator) และเครื่องควบแน่น (condenser) โดยปกติครีบจะทำจากอลูมิเนียมซึ่งมีการนำความร้อนที่ดี

 

การถ่ายเทความร้อนจากโลหะไปยังอากาศจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าจากของเหลวไปยังโลหะ ดังนั้นครีบจึงถูกติดตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวรวมเพื่อชดเชยความไม่มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนจากโลหะไปยังอากาศ